ALGEMENE VOORWAARDEN

Onze algemene voorwaarden kan je hieronder lezen (12 artikels) en downloaden als PDF.-bestand. Je kan ze ook raadplegen in onze galerie en terugvinden achteraan prijsvoorstellen/offertes.

 Open en download afdrukbare PDF 

1.1. Deze voorwaarden, die geen stijlclausules bevatten, met inbegrip van de bijzondere voorwaarden die worden vermeld op onze documenten zoals o.m. offertes, orderbevestigingen, leveringsnota’s, werkbonnen, zijn, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking, van toepassing op de overeenkomst tussen KANEFAS en haar klant medecontractant, het- zij als koper, hetzij als opdrachtgever van diensten en werken (hierna in alle gevallen de “Opdrachtgever” of “O.G.” genaamd) en dit retro-actief van zodra zij minstens één keer, op eender welk tijdstip en in eender welke vorm aan de O.G. ter kennis werden gebracht. Voor zover de O.G. op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, wordt hierna voor zover specifieke bepalingen op hem van toepassing zijn, ook naar hem verwezen als de “Klant-Ondernemer”. Voor zover de O.G. handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, wordt hierna voor zover specifieke bepalingen op hem van toepassing zijn, ook naar hem verwezen als de “Klant-Consument”.

1.2. Door het aangaan van de overeenkomst heeft de O.G. bevestigd dat hij kennis heeft van en zijn instemming geeft met deze algemene voorwaarden en dat hij aanvaardt dat ze in overeenstemming zijn met alle geldende dwingende bepalingen en met de grondrechten. De Klant-Consument wordt geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden door ondertekening van de bestelbon, offerte of orderbevestiging.

1.3. Zij worden beschouwd als zijnde formeel en uitdrukkelijk aanvaard door de O.G. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden van de O.G. (zelfs indien deze voorwaarden in tegenspraak zijn met de algemene of bijzondere voorwaarden van de O.G.), ook als deze van recentere datum zijn. De bijzondere voorwaarden m.b.t. de uit te voeren werken, die werden opgenomen in de offerte, blijven in elk geval van toepassing, tenzij hiervan op uitdrukkelijke wijze wordt afgeweken.

1.4. Het feit dat een specifieke overeenkomst afwijkt van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, sluit de toepassing van de overige bepalingen ervan niet uit.

1.5. Indien één of meerdere van onderhavige voorwaarden definitief onafdwingbaar of nietig zouden verklaard worden, doet dit geen afbreuk aan de overige bepalingen en wordt de betreffende onafdwingbare en/of nietige bepaling of de interpretatie ervan vervangen door een bepaling die, binnen de wettelijke perken, hetzelfde of gelijkaardig doch wettelijk aanvaardbare effect bereikt als de onafdwingbare of nietige bepaling.


2.1. De offerte is slechts geldig voor een periode van 30 kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn werd voorzien of tenzij deze vóór de aanvaarding door de O.G., door KANEFAS zou worden herroepen. KANEFAS kan slechts gehouden zijn door haar offerte als de bestelling van de O.G. haar bereikt tijdens voormelde termijn. De in de offerte aangeduide prijzen zijn slechts geldig onder voorbehoud van een volledige bestelling, dit is van alle in de offerte voorziene werken en materialen.

2.2. Bestekken en offertes zijn gebaseerd op de op het ogenblik van het opstellen ervan geldende waarden van lonen, taksen en kostprijs van materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt KANEFAS zich het recht voor de prijzen, tot aan de facturatie, op evenredige wijze aan te passen.

2.3. Elke verandering door de O.G. aangebracht aan de oorspronkelijke bestelling na de prijsopgave door KANEFAS, zal enkel gebeuren mits expliciete toestemming van KANEFAS over de gewijzigde voorwaarden. Een afwijzing door KANEFAS van de voorgestelde verandering doet geen afbreuk aan de oorspronkelijke overeenkomst.

2.4. KANEFAS is gerechtigd éénzijdig wijzigingen aan te brengen aan het door haar voorgestelde materiaal tot zelfs na de bestelling, mits het andere materiaal even adequate eigenschappen heeft of in overeenstemming is met de in de bestelbon geformuleerde noden van de O.G.

2.5. Bestellingen worden door KANEFAS aanvaard onder de opschortende voorwaarde dat de bestelde goederen voorradig zijn in haar magazijn of door haar aan haar gebruikelijke voorwaarden binnen de gebruikelijke termijnen kunnen verkregen worden.

2.6. De O.G. draagt de volle en uitsluitende verantwoordelijkheid om een eventuele studie te laten uitvoeren in verband met de plaatsing, de stabiliteit, de montage of enige andere noodzakelijke of nuttige informatie. De O.G. zal - o.m. op eerste verzoek van KANEFAS – indien nodig een studie laten uitvoeren van de ondergrond en de draagstructuur en zal hiervoor integraal de kosten en verantwoordelijkheid dragen.

2.7. De O.G. verklaart vooraf of op eerste verzoek aan KANEFAS alle nuttige informatie te bezorgen (bv. lastenboek, stabiliteitsstudie, plannen architect, meetstaat...), om een correcte offerte te kunnen opstellen. Kosten door fouten of aanpassingen ten gevolge van foutieve of onvoldoende informatie zijn uitsluitend ten laste van de O.G. en zullen worden doorgerekend aan de O.G.

2.8. De hoeveelheden en maten, vermeld in de offerte, zijn steeds vermoedelijke hoeveelheden, gebaseerd op de informatie die door de O.G. ter beschikking werd gesteld. De werkelijke uitgevoerde hoeveelheid zal worden aangerekend aan de overeengekomen eenheidsprijzen. Indien er een forfaitaire prijs is afgesproken, wordt de prijs aangepast van zodra er meer dan 5% afwijking is in de vooropgestelde maten en hoeveelheden. Indien KANEFAS een prijsraming maakt op basis van door de O.G. meegedeelde maten, is deze prijsraming slechts indicatief. KANEFAS kan steeds zelf ter plaatse opmetingen komen doen en kan op basis daarvan de prijs aanpassen.

2.9. KANEFAS kan slechts instaan voor de conformiteit van het materiaal aan bijzondere of aanvullende vereisten indien deze vereisten aan KANEFAS uitdrukkelijk en ondubbelzinnig werden meegedeeld door de O.G. voorafgaandelijk aan de aanvaarding van de bestelling door KANEFAS.

2.10. Bestellingen door de O.G. zijn onherroepelijk. Niet alleen door ondertekening voor akkoord van (een kopij van) het aanbod of de offerte, doch ook door enige andere vermelding of document zoals o.m. een e-mail uitgaande van de O.G. waarbij zonder voorbehoud de offerte of het aanbod van KANEFAS wordt aanvaard, verbindt de O.G. zich op definitieve wijze.

2.11. De bestelling is slecht bindend voor KANEFAS door haar schriftelijke bevestiging, door een uitdrukkelijke overeenkomst of door de uitvoering. De O.G. dient bij bevestiging deze door te nemen en KANEFAS onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele onjuistheden. Indien de eventuele non-conformiteit niet gemeld is binnen drie dagen na de datum van de bevestiging, wordt de bevestiging onweerlegbaar vermoed identiek te zijn aan de bestelling van de O.G. en wordt de overeenkomst geacht aldus gesloten te zijn op de zetel van KANEFAS.

2.12. Niet-aanvaarde bestekken en prijsoffertes gelden ten titel van inlichting. KANEFAS is nooit aansprakelijk voor schade of nadeel die ontstaat door fouten, vergissingen, drukfouten enz. in de documenten uitgaande van KANEFAS. In geval van tegenstrijdigheden in de documenten uitgaande van KANEFAS, zal de O.G. KANEFAS daarop merkzaam maken. In ieder geval zal KANEFAS deze kunnen rechtzetten.

2.13. Alle ontwerpen, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en dergelijke, opgemaakt of aangepast door KANEFAS, zijn en blijven eigendom van KANEFAS, en worden beschermd door intellectuele rechten. De O.G. mag deze ontwerpen, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en dergelijke niet gebruiken voor andere doeleinden dan de overeenkomst met KANEFAS en mag ze niet doorgeven aan derden, behoudens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. De O.G. mag geen gebruik meer maken van deze informatie of documenten indien de overeenkomst met KANEFAS om welke reden dan ook niet tot stand komt of niet volledig uitgevoerd zou worden.

2.14. Wanneer betaling van een voorschot is voorgeschreven in de offerte, is KANEFAS slechts gebonden enige uitvoering aan te vatten na integrale betaling ervan. De uitvoeringstermijn neemt aanvang op de dag na ontvangst van de betaling door KANEFAS.

2.15. Elk voorschot dat naar aanleiding van de bestelling werd ontvangen, is definitief door KANEFAS verworven tenzij de O.G. het bewijs levert dat KANEFAS, binnen de twee maanden na hiertoe door de O.G. in gebreke te zijn gesteld, op manifeste wijze tekort is gekomen om te voldoen aan één van haar hoofdverbintenissen of indien KANEFAS zich na aanvaarding van de werken terugtrekt. KANEFAS kan in elk geval het voorschot compenseren met elke vordering die zij heeft op de O.G.


3.1. De in de documenten uitgaande van KANEFAS vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De btw wordt aangerekend in de factuur en is ten laste van de O.G. Indien door KANEFAS een foutief btw-percentage zou worden toegepast, kan zij dit steeds rechtzetten, en aanvaardt de O.G. daarvan de gevolgen. De O.G. staat in voor alle gevolgen die voortvloeien uit de toepassing van het verkeerde btw-percentage. Eventuele boetes en kosten die hieraan verbonden zijn, komen enkel ten laste van de O.G en kunnen desgevallend door KANEFAS op de O.G. worden verhaald. De prijzen zijn mee opgesteld op basis van gegevens die aan KANEFAS worden meegedeeld door de O.G. De O.G. zal alleen instaan voor alle financiële gevolgen, indien de facturatie gebeurde op basis van verkeerde informatie door de O.G.

3.2. Meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, worden uitgevoerd, behoudens andersluidend akkoord, aan de overeengekomen of bij gebreke daarvan, de alsdan geldende (uur)tarief en eenheidsprijzen. De O.G. verklaart ingelicht te zijn omtrent deze tarieven en deze eenheidsprijzen. De uitvoering van meerwerken is in hoofde van KANEFAS een inspanningsverbintenis, ongeacht het bereikte resultaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Tenzij de O.G. de uitvoering van meerwerken tijdens de uitvoering ervan gemotiveerd protesteert, aanvaardt de O.G. het als bewezen dat deze meerwerken door hem/haar werden gevraagd of dat deze noodzakelijk waren, en worden alle meerwerken als aanvaard beschouwd.

3.3. Minwerken worden in overleg tussen de O.G. en KANEFAS overeengekomen. Een verrekening van de overeengekomen prijs bij minwerken op verzoek van de O.G. is uitgesloten.

3.4. Alle zaken die niet uitdrukkelijk vermeld staan in de offerte, zijn niet in de prijs inbegrepen.


4.1. Alle uitvoerings- en leveringstermijnen zijn indicatief en niet-bindend. Vertraging in de uitvoerings- of leveringstermijn geeft de O.G. niet het recht om een schadevergoeding of de ontbinding van de overeenkomst te vragen. Bij meerwerken, uitstel of fasering van de werken op vraag van de O.G. vervalt de uitvoeringstermijn.

4.2. Indien de uitvoeringstermijn wordt uitgedrukt in werkdagen gelden de volgende regels: als telbare werkdagen voor de termijn worden niet aangerekend: zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen, jaarlijkse vakantiedagen en compensatierustdagen, alsook dagen waarop weers- omstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende tenminste vier opeenvolgende uren onmogelijk maken of zouden maken, rekening houdend met de aanvaarde weerverletdagen in de regio.

4.3. Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren, die onvermijdbaar zijn of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder maken dan normaal, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven KANEFAS het recht, zonder hiertoe verplicht te zijn, de overeenkomst éénzijdig en zonder rechterlijke machtiging te herzien, de duur te verlengen, of de overeenkomst op te zeggen zonder schadevergoeding. Indien zij KANEFAS dwingen de werken te onderbreken, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbre- king, vermeerderd met de tijd nodig voor het opnieuw opstarten van de werken (deze laatste wordt minimaal begroot op 5 dagen). Volgende gevallen worden in elk geval aanzien als overmacht (niet-limitatief): ongevallen, materiaalbreuk, vertragingen of fouten bij de leverancier, bevoorradingsproblemen, productieonderbrekingen, verkeershinder, werkstakingen, bedrijfsblokkades, lock-outs, brand, transportproblemen, oorlog, terreuraanslagen, gebrek aan energie- of transportmogelijkheden, onvoorziene maatregelen van overheidswegen, abnormale klimatologische toestanden, ongeacht of dergelijke gebeurtenissen al dan niet voorzienbaar waren.

4.4. De hierna vermelde veiligheidsvoorzieningen voor de aangestelden van KANEFAS zijn inbegrepen in de prijs: helm, bril, schoenen en kledij. Alle andere veiligheidsvoorzieningen, indien wettelijk of andere wijze verplicht, zijn ten laste van de O.G. en dienen door hem te worden voorzien volgens de vigerende reglementering. KANEFAS behoudt zich het recht om de werken op te schorten totdat deze veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn of deze zelf kan voorzien op kosten van de O.G.

4.5. De O.G. zorgt ervoor dat de te bewerken oppervlakten voldoende stevig en volgens de normale bevestigingswijze zijn, bij aanvang van de werken. Voor aansluiting tegen muren of constructies dient alles gereed te zijn vóór aanvang van de werken. KANEFAS draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de voorbereidende werken. Indien KANEFAS oordeelt dat de voorbereidende werken of de voorafgaande staat niet voldoet, heeft zij het recht om geen aanvang te nemen met de uitvoering van de werken. De (financiële) gevolgen van het uitstel van de werken zijn uitsluitend ten laste van de O.G. De aanvang of uitvoering van de werken houdt geen aanvaarding in van de oppervlakte of van de voorafgaande staat noch erkenning van enige verantwoordelijkheid. De O.G. dient bij binnenschrijnwerk en levering van meubels de relatieve luchtvochtigheid steeds te houden tussen 40% en 60%. Indien de bouw, waaraan de werken door KANEFAS dienen te gebeuren, niet voldoende droog of veilig is, zal KANEFAS de werken niet aanvatten en kan KANEFAS alle bijkomende kosten, nadeel en maatregelen (m.i.v. vertraging) doorrekenen aan de O.G. Bijkomend in geval van plaatsing van vloeren, gelden volgende zaken: tijdens het plaatsen van de vloer, kan de ruimte niet gebruikt worden voor andere werkzaamheden, zoals bv. schilderen en ander schrijnwerk. De vloer dient vrij te zijn van resten van kalk- en stucwerk of andere verontreinigingen en dient voldoende droog te zijn bij aanvang werkzaamheden. Ook bij plaatsing van deuren en trappen dient de (dek) vloer volledig droog te zijn. Onvoorziene maar noodzakelijke meerwerken die tijdens de werken worden ontdekt (zoals aanpassingen aan technieken (bv. verluchting), worden doorgerekend aan de O.G., zonder dat hiervoor een uitdrukkelijk akkoord nodig is. De meerkost wordt naar keuze van KANEFAS gerekend aan het alsdan geldende (uur)tarief en eenheidsprijzen of aan de prijzen uit de bestaande overeenkomst.

4.6. De O.G. garandeert dat de toegangswegen tot de werf in dusdanige staat zijn dat de voertuigen van KANEFAS zonder probleem de materialen tot tegen of in het gebouw van de O.G. kunnen brengen. De O.G. dient KANEFAS voorafgaand aan de aanvang der werken of levering op de werf schriftelijk in kennis te stellen van de plaatsen waar zich (ondergrondse) leidingen en nutsvoorzieningen, kabels, putten, ondergrondse kelderverdiepingen (of enige andere beschadigbare elementen) bevinden en dit aan de hand van een gedetailleerd plan, op straffe van integrale schadevergoeding en vrijwaring.

4.7. De O.G. voorziet in de gratis terbeschikkingstelling van elektriciteit en water voor de uitvoering van de werken door KANEFAS. De voor montage noodzakelijke stroomaansluiting (220 V 16A, tenzij 400 V op de offerte wordt vermeld) dient binnen een straal van 10m. vanaf de montageplaats aanwezig te zijn.

4.8. Wanneer de O.G. zich niet houdt aan de bepalingen van de overeenkomst, behoudt KANEFAS zich het recht voor om de werken stil te leggen, dit zonder voorafgaande verwittiging. De op dat ogenblik uitgevoerde werken van meer dan 10% zullen dan gefactureerd worden en deze gelden zijn onmiddellijk opeisbaar, onverminderd het recht om de overeenkomst te ontbinden lastens de O.G. en een verbrekingsvergoeding te vorderen conform art. 11 van de algemene voorwaarden.

4.9. Bij het ontvangen van ongunstige solvabiliteits- of handelsinlichtingen omtrent de O.G., heeft KANEFAS het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat er waarborgen van onberispelijke kwaliteit worden verstrekt door de O.G., bij gebreke waaraan KANEFAS het recht heeft om de overeenkomst lastens de O.G. als ontbonden te beschouwen zonder rechterlijke tussenkomst en het reeds uitgevoerde werk te factureren.

4.10. KANEFAS heeft het recht zich te laten vervangen in de uitvoering van haar verbintenissen door gelijk welke andere derde of een onderaannemer die zij geschikt acht het contract uit te voeren. De O.G. kan niet zijn rechten of plichten uit de overeenkomst met KANEFAS overdragen of uitbesteden. De O.G. kan geen verbandhoudende opdrachten noch (meer)werken opdragen aan een derde of een (onder)aannemer zonder schriftelijk akkoord van KANEFAS.


5.1. Na de beëindiging van de werken worden de werken als opgeleverd en aanvaard aanzien, indien de O.G. geen schriftelijke opmerkingen heeft gemaakt binnen de 8 dagen na de beëindiging van de werken. De O.G. kan binnen die periode van 8 dagen tevens verzoeken om een formele oplevering.

5.2. De ingebruikname van een geheel of een gedeelte van de werken, de ondertekening van een werkbon, de integrale of gedeeltelijke aanvaarding of betaling van de facturen met betrekking tot de werken, alsook de uitvoering van verdere werken door een derde worden aanzien als een stilzwijgende oplevering. De O.G. erkent daardoor meteen dat de uitgevoerde werken door KANEFAS volgens de regels van de kunst werden uitgevoerd en dat het werk is aanvaard.

5.3. De eventuele tienjarige aansprakelijkheid van KANEFAS als aannemer zoals wettelijk bepaald, vangt aan op datum van aanvaarding van de werken of (stilzwijgende) oplevering.6.1. Bij annulering van een bestelling of opdracht, zelfs gedeeltelijk, door de O.G., is de O.G. gehouden tot betaling van een schadevergoeding, forfaitair en onherroepelijk vastgesteld op 35% van de prijs van de geannuleerde opdracht of bestelling, met een minimum van 750 euro en onverminderd het recht van KANEFAS om een hogere schade te bewijzen conform artikel 1794 B.W. Deze schadevergoeding is eveneens verschuldigd bij ontbinding van de overeenkomst ten laste van de O.G. m.b.t. het saldo van de werken. Bij foutieve annulering van een bestelling of opdracht, zelfs gedeeltelijk, door KANEFAS, is KANEFAS gehouden tot betaling aan de Klant-Consument van een schadevergoeding, forfaitair en onherroepelijk vastgesteld op 10% van de prijs van de geannuleerde opdracht of bestelling, met een minimum van 750 euro en onverminderd het recht van de Klant-Consument om een hogere schade te bewijzen conform artikel 1794 B.W. De Klant-Consument kan slechts aanspraak maken op deze vergoeding mits gegronde redenen lastens KANEFAS en mits aangetekende ingebrekestelling gericht aan KANEFAS waaraan geen gunstig gevolg wordt gegeven binnen een termijn van twee weken, alsook op voorwaarde dat de Klant-Consument zijn eigen verplichtingen integraal is nagekomen.

6.2. In geval van annulering van een bestelling door de O.G. dient het deel van de uitgevoerde bestelling of dat deel van de bestelling dat in uitvoering is, op het ogenblik van de annulering, eveneens betaald te worden. Onder de bestelling in uitvoering verstaat men niet alleen dat deel van de werken waarvan de werkelijke uitvoering een aanvang heeft genomen, maar ook dat deel dat in voorbereiding is, alsook de aangekochte materialen, en de bestelde materialen die niet meer konden geannuleerd worden bij eventuele leveranciers en onderaannemers.7.1. Behoudens andersluidende vermelding op de facturen moeten alle leveringen en prestaties van KANEFAS betaald worden binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum, zonder het recht voor de O.G. om een korting of disconto toe te passen. Betalingen gebeuren in contanten, op de zetel van KANEFAS of op haar bankrekening.

7.2. Protest tegen de factuur dient schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd te gebeuren binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum en met vermelding van factuurnummer en datum. Wanneer niet voldaan is aan één van deze voorwaarden wordt het protest als niet bestaande aanzien en wordt de factuur geacht definitief aanvaard te zijn, zonder dat KANEFAS gehouden is op dit protest te antwoorden.

7.3. Bij gebreke aan integrale en tijdige betaling zal KANEFAS, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, recht hebben op de betaling van een verwijlintrest van 10 procent op jaarbasis, te ver- meerderen met 10% van het factuurbedrag als schadebeding (met een minimum van 250 euro per factuur en een maximum van 7.500 euro als schadebeding) tevens te vermeerderen met 30 euro per aanmaning, alle invorderings- en gerechtskosten, alsook de kosten en erelonen van de advocaat voor buitengerechtelijke en gerechtelijke stappen tot inning. De Klant-Consument is in geval van een laattijdige levering en uitvoering van de werken gerechtigd op een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag exclusief btw, mits gegronde redenen lastens KANEFAS en mits aangetekende ingebrekestelling gericht aan KANEFAS waaraan geen gunstig gevolg wordt gegeven binnen een termijn van twee weken, alsook op voorwaarde dat de Klant-Consument zijn eigen verplichtingen is nagekomen.

7.4. Zo de O.G. één factuur op haar vervaldatum niet heeft betaald, worden alle andere facturen, zelfs deze die nog niet zijn vervallen, onmiddellijk opeisbaar.

7.5. Ingeval van laattijdige betaling van een factuur door de O.G. behoudt KANEFAS zich het recht voor om eventuele toegestane kortingen vervallen te verklaren, zelfs met terugwerkende kracht en dit met betrekking tot de kortingen die aan de O.G. werden toegekend tot één jaar voorafgaand aan de laatste aan de klant toegestane korting

7.6. Ingeval van laattijdige betaling van een factuur behoudt KANEFAS zich het recht voor om verdere uitvoering van leveringen of werken op te schorten tot de volledige betaling van de openstaande bedragen, ook indien de niet betaling gebeurt omwille van een beweerde betwiste levering of gebrekkige dienstverlening door KANEFAS. De uitvoeringstermijn wordt ten laste van de O.G. opgeschort met een periode gelijk aan de dag van laattijdige betaling tot de dag na de ontvangst van de betaling of de goedkeuring door KANEFAS.

7.7. In geen geval mag de onvolledige of gedeeltelijk betwiste levering of gedeeltelijk gebrekkige dienstverlening als voorwendsel dienen om betaling van het gedeelte dat niet werd betwist uit te stellen. Ook vertraging in de levering en/of plaatsing, geeft geen recht aan de O.G. tot inhouding van enige betaling evenmin als een wijziging in de oorspronkelijke opdracht. Tenzij vooraf uitdrukkelijk door KANEFAS toegestaan, is geen enkele inhouding ten titel van garantie toegelaten.

7.8. Indien betalingsfaciliteiten worden toegestaan, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de eerste wanbetaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke eisbaarheid van alle nog te vervallen termijnbetalingen met zich mee brengt.

7.9. Betalingen worden steeds eerst verrekend met de krachtens deze voorwaarden vervallen intresten, vervolgens met de schadevergoedingen en de invorderingskosten en pas daarna met de openstaande (saldi der) factu(u)r(en), waarbij de oudste openstaande bedragen ook eerst worden verrekend, en dit ongeacht eventuele opmerking(en) of vermelding(en) van de O.G. ter gelegenheid van zijn betaling.

7.10. KANEFAS is te allen tijde gerechtigd om het geheel of een gedeelte van de schuldvorderingen op de O.G. over te dragen aan derden.

7.11. Op elk ogenblik en zelfs na faillissement van de O.G. of een andere vorm van samenloop, insolventieprocedure of beslag op het vermogen van de O.G. (zoals onder andere faillissement, gerechtelijke reorganisatie, vereffening, collectieve schuldenregeling,...) heeft schuldvergelijking van rechtswege plaats tussen alle vorderingen van KANEFAS op haar O.G. enerzijds en alle vorderingen van haar O.G. op KANEFAS anderzijds, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke beslis- sing. Deze schuldvergelijking is ook van toepassing op alle opeisbare en niet-opeisbarebedragen(bijvoorbeeldookverbrekingsvergoedingenof andere schadevergoedingen) die verschuldigd en/of opeisbaar worden of zullen worden na en/of omwille van de situatie van samenloop en met verval van alle toegestane betalingsfaciliteiten. Deze schuldvergelijking is tegenstelbaar aan derden. Bovendien is KANEFAS in voorkomende gevallen gemachtigd om, in geval de onderlinge vorderingen tussen KANEFAS en de O.G. niet liquide, opeisbaar of vervangbaar zijn, deze vorderingen te liquideren of opeisbaar te stellen met het oog op het plaatsvinden van de verrekening. In het raam hiervan, maar daar niet toe beperkt, heeft KANEFAS het recht om de onderlinge rechtsverhouding tussen haar en de O.G. te ontbinden of de onderlinge vorderingen anders- zins vervroegd opeisbaar te stellen, onder meer in de volgende gevallen: -faillissement van de klant of een andere vorm van samenloop, een insolventieprocedure of beslag op het vermogen van de O.G. - aanstelling van een bewindvoerder/bestuurder/mandataris over de O.G. - wanbetaling van de O.G.

7.12. Schuldvergelijking in de onderlinge verhouding tussen KANEFAS en de O.G. blijft mogelijk niettegenstaande enige overdracht door de O.G. van zijn vorderingen op KANEFAS. Alle onderlinge vorderingen van KANEFAS en de O.G. worden geacht onderdeel uit te maken van een ondeelbaar geheel en zijn in die optiek onderling samenhangend.

7.13. De totstandkoming van de overeenkomst geldt als overeenkomst van overdracht van schuldvordering. Dit betekent dat, KANEFAS haar vordering op haar O.G. kan betekenen bij aangetekend schrijven aan de schuldenaar van haar O.G. ten bedrage van alle door de O.G. verschuldigde bedragen. De O.G. is verplicht om KANEFAS op eerste verzoek alle elementen met betrekking tot haar schuldvorderingen ten opzichte van haar schuldenaren mee te delen zodra KANEFAS kennis heeft gegeven dat zij voornemens is dit artikel toe te passen.8.1. Zichtbare gebreken zijn gedekt door de oplevering in het bijzijn van de O.G. of een aangestelde of door de ingebruikname. Dit geldt eveneens indien de O.G. afwezig bleef, alhoewel hij daartoe behoorlijk werd uitgenodigd. Bij stilzwijgende oplevering zoals ingebruikname dienen klachten binnen de acht kalenderdagen schriftelijk en gemotiveerd te worden overgemaakt. Klachten die niet schriftelijk zijn ontvangen binnen de acht kalenderdagen vanaf de stilzwijgende oplevering zoals ingebruikname van de werken, worden niet meer aanvaard en worden als onbestaande aanzien.

8.2. In de branche toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen zoals onder meer met betrekking tot de kwaliteit, hoeveelheid, afwerking, kleur en dergelijke kunnen geen grond voor klachten opleveren. Natuurlijke kenmerken en eigenschappen eigen aan de gebruikte materialen kunnen geen grond voor klachten of aansprakelijkheid lastens KANEFAS opleveren. KANEFAS zal de werken en constructies volgens de regels van de kunst uitvoeren met kennis van de verschillende, specifieke eigenschappen van elke houtsoort of ander materiaal gebruikt door KANEFAS. Volgende niet-limitatieve lijst somt een aantal occasioneel en vaak voorkomende eigenschappen op, die geen grond voor klachten of aansprakelijkheid opleveren: > komt occasioneel voor: - natuurlijke barstvorming in het hout, vaste noesten en vergroeiingen (afhankelijk van de keuze van de houtsoort en toepassing) > komt vaak en/of altijd voor: - het ‘werken’ van hout (vervorming onder invloed van vocht) - verschillen in nerfpatroon - het vrijkomen van looizuur uit Eikenhout bij buitenschrijnwerk - het verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder (bv. door zonlicht) - natuurlijke kenmerken van zowel hout, textiel en leder zoals kleurnuances (of specifiek bv. bij leder: insectenbeten en littekens) - plooivorming bij leder en stof - kleine kleurverschillen tussen een staal en de geleverde zaak
Gebreken aan goederen die de koper bij het sluiten van de verkoopovereenkomst kende of redelijkerwijze moest kennen, bijvoorbeeld bij verkoop van solden- en toonzaalmodellen (met mogelijks beschadigingen) met prijsvermindering, leveren evenmin een grond voor klachten op.

8.3. De aansprakelijkheid van KANEFAS voor het verkochte en geleverde materiaal of goed is beperkt tot de waarborg die door de fabrikant of de leverancier is voorzien.

8.4. KANEFAS heeft steeds het recht om tot herstelling of vervanging in natura over te gaan.

8.5. KANEFAS is niet aansprakelijk en bijgevolg tot geen vrijwaring verplicht voor verborgen gebreken, andere dan veroorzaakt door bedrieglijk opzet, fraude of bedrog. In ieder geval dienen de beweerde verborgen gebreken te worden gemeld binnen de maand na de kennisname van het gebrek, op straffe van verval. KANEFAS kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor verborgen gebreken die zich manifesteren binnen een termijn van 2 jaar na oplevering van de werken. De verborgen gebreken dienen in elk geval te worden gemeld binnen de twee maanden na ontdekking op straffe van verval. De aansprakelijkheid of vrijwaring voor verborgen gebreken kan alleszins niet verder strekken dan die van de leveranciers en is uitgesloten wanneer de facturatie van KANEFAS niet op de vervaldag integraal was voldaan, op straffe van verval.

8.6. Er kan door de O.G. slechts aanspraak worden gemaakt op de waarborg na integrale betaling van de werken en toebehoren conform deze algemene voorwaarden en waarvoor de waarborg wordt ingeroepen. De waarborgtermijn is in elk geval gestart vanaf het einde van de werken.

8.7. De waarborg geldt slechts voor de goederen of materialen die door KANEFAS geleverd werden of de prestaties die door KANEFAS werden uitgevoerd. Hij strekt zich niet uit tot de materialen waarin de door KANEFAS geleverde goederen of materialen zijn geïncorporeerd en in het bijzonder, tot de eigenschappen/karakteristieken van deze materialen en goederen.

8.8. De gebreken en/of schade die het onmiddellijke gevolg zijn van, of die aan het licht zijn gekomen ter gelegenheid van één van volgende feiten of handelingen, worden uitdrukkelijk uitgesloten van elke waarborg: - elke onachtzaamheid en elk gebruik van de uitrusting of materialen an- ders dan overeenkomstig de technische specificaties van KANEFAS of van de fabrikant, elk gebrek aan onderhoud, aan reiniging of aan nabehandeling conform de gegeven instructies (bv. foutief vernissen waardoor het hout krom trekt of geen of een verkeerde nabehandeling van het schrijn- werk conform van de keuze van afwerking tussen bv. schilderen, oliën of vernissen), of, in het algemeen, het verkeerd, abnormaal of abusievelijk gebruik ervan; De O.G. erkent de onderhoudsinstructies te hebben ont- vangen, die hem ofwel schriftelijk ofwel mondeling werden toegelicht; - elke interventie, regeling, herstelling of soortgelijke praktijken in verband met de onderhoudswerken uitgevoerd door eenieder die daartoe niet door KANEFAS of door de fabrikant werd erkend; - een te hoge of te lage luchtvochtigheid: de O.G. dient de relatieve luchtvochtigheid best te houden tussen 40% en 60%. Als de ruimte te vochtig is of als de vochtigheid schommelt, kan dit de werking van hout intensifiëren: het hout kan krimpen en/of uitzetten, waardoor bv. deuren niet goed sluiten en herhaaldelijk moeten worden bijgesteld. Indien de luchtvochtigheid te laag is, kan massief hout barsten. - elke brand, waterschade, ongevallen of gebreken in de klimaatregeling, stormen, gevolgen van de stormen of weerkundige rampen; - elke daad of schade-toebrengende fout, veroorzaakt door gelijk wie, inbegrepen de O.G. zelf of zijn aangestelden; - de schade veroorzaakt door het transport, zelfs indien de levering franco, door KANEFAS of in haar opdracht gebeurt; - schade op grond van burenhinder (art. 544 BW); - schade tijdens of na de werfperiode, veroorzaakt door derden, zoals (doch niet-limitatief) diefstal en vandalisme; Iedere aanspraak van de Klant-Ondernemer tot schadevergoeding lastens KANEFAS vervalt indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van twee jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd door de Klant-Ondernemer gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.

8.9. De aansprakelijkheid van KANEFAS voor eventueel door de O.G. geleden schade ingevolge fouten door KANEFAS of door haar aangestelden gemaakt tijdens de uitvoering van haar verbintenissen, is beperkt tot de directe schade die te wijten is aan haar zware fout of het bedrog van één van haar aangestelden of het foutief (of niet) uitvoeren van haar hoofdverbintenis behoudens eventuele overmachtsituaties.

8.10. Enkel de schade die voorzienbaar was bij het aangaan van de overeenkomst komt in aanmerking voor vergoeding.

8.11. KANEFAS kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor immateriële, indirecte of gevolgschade (zoals, doch niet-limitatief: gederfde winst, inkomensverlies, administratiekosten, schade aan derden etc.) en geen enkele objectieve productaansprakelijkheid kan aan KANEFAS ten laste worden gelegd.

8.12. KANEFAS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade ten gevolge van vertragingen in de uitvoering. De aansprakelijkheid van KANEFAS voor schade ten gevolge van vertraging in de uitvoering is alleszins beperkt tot een vertragingsboete van maximum 5% van de waarde van de werken uitgevoerd door KANEFAS op voorwaarde dat de O.G. het bewijs levert van schade ten bedrage van voormeld bedrag en geleden door vertraging te wijten aan KANEFAS.

8.13. De conformiteit van de levering dient bij de in ontvangstname door de O.G. gecontroleerd te worden. Die controle wordt geacht te zijn gebeurd op het ogenblik van het lossen en op de plaats van het lossen, en dit alvorens de goederen worden afgeladen. De O.G. die de controle zowel kwalitatief als kwantitatief wenst uit te oefenen, dient KANEFAS ervan vooraf tijdig schriftelijk op de hoogte te brengen. De afwezigheid van de Klant-Ondernemer op het ogenblik van levering houdt in dat hij instemt met de levering en dat hij afziet van mogelijke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van KANEFAS betreffende de conformiteit van de levering.9.1. De O.G. draagt het volle risico over de geleverde goederen vanaf het transport.

9.2. Van zodra aan de O.G. is meegedeeld dat de goederen klaar zijn voor levering, en de levering nog niet heeft kunnen gebeuren omwille van redenen vreemd aan KANEFAS, gebeurt de bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling op risico en kosten van de O.G.10.1. De geleverde goederen, al dan niet bij uitvoering van werken, blijven, zelfs ingeval van (niet geoorloofde) incorporatie in een onroerend goed of wijziging, eigendom van KANEFAS tot aan de volledige betaling met inbegrip van eventuele rente en kosten. Het eigendomsvoorbehoud blijft eveneens gelden indien de goederen zouden worden vermengd of zouden worden verwerkt tot een nieuw goed. Zolang KANEFAS volgens deze clausule het eigendomsrecht behoudt, blijft de O.G. aansprakelijk voor het in goede staat houden van de betrokken goederen. Hij mag ze niet wijzigen, verpanden, verkopen of op enigerlei wijze bezwaren en ze evenmin incorporeren of omvormen. Hij is er voor aansprakelijk en verbindt er zich toe zich te verzekeren tegen alle risico’s. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de goederen onder eigendomsvoorbehoud. Indien de opdrachtgever de goederen bezwaart of vervreemdt voordat het eigendomsrecht op hem is overgegaan, aanvaardt hij dat het eigendomsvoorbehoud bijgevolg overgaat op de schuldvordering tot betaling van de prijs en komen de inkomsten voortvloeiend uit de vervreemding ervan uitsluitend toe aan KANEFAS. Het eigendomsvoorbehoud gaat eveneens over op de schuldvordering tot vergoeding ingeval van tenietgaan, beschadiging of waardeverlies van de goederen. Die inkomsten worden aanzien als bijzonder en afzonderlijk bijgehouden door de opdrachtgever en zijn niet vermengd met zijn andere algemene of bijzondere middelen of activa. In geval de goederen op grond van dit eigendomsvoorbehoud teruggaan naar KANEFAS heeft KANEFAS het recht eventueel ontvangen voorschotten of deelbetalingen met betrekking tot die goederen te compenseren met openstaande vorderingen, van welke aard ook (hierin o.a. inbegrepen een vordering voor alle geleden schade wegens niet naleving van de overeenkomst).

10.2. Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud worden de risico’s op de O.G. overgedragen op het moment van de levering.

10.3. Door het sluiten van deze overeenkomst, geeft de O.G. al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen en tegoeden tegenover derden, uit welke hoofde ook, in pand ten gunste van KANEFAS, tot zekerheid van al haar verplichtingen voortvloeiend uit haar overeenkomst(en) met KANEFAS.11.1. Bij niet–betaling op de vervaldag, bij wanbetaling, om welke reden dan ook, of bij niet–nakoming van zelfs één contractuele verplichting van de O.G., behoudt KANEFAS zich het recht voor om: - Hetzij éénzijdig de uitvoering van alle lopende bestellingen of opdrachten te schorsen, en dit na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, en zonder dat dit voor de O.G. aanleiding zal kunnen zijn om schadevergoeding te vorderen, maar onverminderd het recht van KANEFAS om schadevergoeding te vorderen; - Hetzij de overeenkomst zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging en na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, éénzijdig te ontbinden ten laste van de O.G., onverminderd het recht van KANEFAS om schadevergoeding te vorderen. In geval van ontbinding ten laste van de O.G., dient de O.G. de uitgevoerde werken en werken in uitvoering integraal te vergoeden. Daarnaast is de O.G. een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 35 % van de overeengekomen prijs m.b.t. het resterende deel van de werken, onverminderd het recht voor KANEFAS om haar werkelijke schade te verhalen op de O.G.

11.2. Bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen van KANEFAS, is de Klant-Consument na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, gerechtigd de overeenkomst éénzijdig te ontbinden ten laste van KANEFAS en is KANEFAS een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag exclusief btw verschuldigd, onverminderd het recht voor de Klant-Consument om zijn werkelijke schade te verhalen op KANEFAS, en op voorwaarde dat de Klant-Consument zijn eigen verplichtingen integraal is nagekomen.

11.3. KANEFAS is alleszins gerechtigd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbon- den te beschouwen ten laste van de O.G. of de onderlinge vorderingen vervroegd opeisbaar te stellen, bij grove contractuele wanprestatie, faillissement, gerechtelijke reorganisatie, collectieve schuldenregeling, in geval van beslag op een deel van het vermogen van de O.G. of enige an- dere vorm van samenloop, kennelijk onvermogen, liquiditeitsproblemen, ontbinding of wijziging van de vorm of de inhoud van de vennootschap, aanstelling van een bewindvoerder/bestuurder/mandataris over de O.G. alsook indien er een substantieel bedrag van de facturen niet-betaald is en/of de betaling gedurende meer dan 2 maanden uitblijft.12.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

12.2. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Tongeren of de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Tongeren bevoegd.